Ochrana osobních údajů

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále též „GDPR“).

Totožnost správce a jeho kontaktní údaje:

Obchodní společnost
Sirowa Czech s.r.o.
IČO: 05135931, DIČ: CZ05135931
se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258808
e-mail: 
cz.sirowa@sirowa.com
(dále jen „správce“)

tímto Vás jakožto subjekt údajů informujeme v souladu s čl. 12 a násl. GDPR o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovány v rozsahu, jakém jste tyto údaje správci poskytl/a, a to na základě Vašeho souhlasu při hledání nebližšího nehtového salonu, ke zlepšení poskytovaných služeb, vyžádání newsletteru nebo také při Vaší žádosti o účast v některých soutěžích pořádaných naší Společností jakožto správcem.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude možné Vám poskytnout služby v rozsahu předvídané tímto webovým rozhraním.

2. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou získávány od Vás jakožto subjektu údajů.

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Správce zpracovává (sám či prostřednictvím zpracovatele) následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • e-mailová adresa
 • lokační údaje (GPS, CCS)

4. Kategorie subjektů údajů

Jste fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají, a to konkrétně zákazníkem nebo smluvním partnerem správce.

5. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je především správce. Dále jím může být externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména poskytující:

 • obchodní zastoupení
 • služby v oblasti IT, cloudová úložiště
 • služby reklamní, marketingové
 • služby v oblasti školení, vzdělávání
 • účetní služby, služby daňových poradců a auditorů
 • právní služby

Ujišťujeme Vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje či k nim budou mít přístup, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení našeho smluvního vztahu.

6. Účel a důvody zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů probíhá u správce

Účelem a důvodem zpravování Vašich osobních údajů je vyhledání nebližšího nebo nejvhodnějšího nehtového salonu či pedikúry ve Vašem okolí, plnění smlouvy uzavírané mezi Vámi a správcem, zlepšení služeb poskytovaných naší Společností nebo např. Vaše účast v soutěži pořádané naší společností.

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorga­nizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s vnitřními předpisy správce, smlouvou či příslušnými právními předpisy jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k poskytnutí vyžádaných služeb, zajištění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, oprávněných zájmů, či z příslušných právních předpisů.

9. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

10. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR Vás správce informuje o Vašem právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále Vás informujeme o Vašem právu na přenositelnost Vašich osobních údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získáte větší kontrolu nad svými osobními údaji a máte rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Pokud si nejste jisti obsahem či formou takové žádosti, kontaktujte nás e-mailem (cz.sirowa@sirowa.com) a my Vám poskytneme některý z těchto formulářů:
  • A5a: Žádost-námitka proti zpracování OÚ
  • A5b: Žádost-omezení zpracování
  • A5c: Žádost-oprava
  • A5d: Žádost-přenositelnost
  • A5e: Žádost-přístup
  • A5f: Žádost-výmaz
 • Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Máte právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.
 • Dále máte právo žádat výmaz Vašich osobních údajů. Správce Vaší žádosti neprodleně vyhoví, pokud již osobní údaje nebudou potřeba pro účel, pro který byly získány, případně pokud nastane jiný z oprávněných důvodů. Správce však žádosti nevyhoví, pokud není důvodná (zejména pokud neuplynuly skartační lhůty dle platných právních předpisů); tuto skutečnost Vám sdělí společně důvody dalšího zpracování.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu, nepracujeme s citlivými osobními údaji jako osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, genetickém údaji či biometrickém údaji subjektu údajů,
 • splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňujeme subjektům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • osobní údaje skartujeme po uplynutí zákonných skartačních lhůt (stanovených zejména daňovými předpisy),
 • plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • údaje nepředáváme a ani nebudeme předávat do třetích zemí.

12. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů lze kontaktovat správce písemně či elektronicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Sirowa Czech s.r.o.
IČO: 05135931, DIČ: CZ05135931
se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258808
e-mail: 
cz.sirowa@sirowa.com

Příloha: Prohlášení o shodě s GDPR

Příloha výše uvedeného poučení o ochraně osobních údajů:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S GDPR

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále též „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Obchodní společnost
Sirowa Czech s.r.o.
IČO: 05135931, DIČ: CZ05135931
se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258808
e-mail: 
cz.sirowa@sirowa.com
(dále jen „Správce“)
respektuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Evidujeme pouze data, jejichž evidence je nevyhnutelná ze zákonných důvodů a nařizuje je např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákoník práce a další.

Všechna data byla získána s vědomím nebo se souhlasem osoby, které se týkají, pokud je právními předpisy takový souhlas vyžadován.

Všechna data jsou chráněna a jsou nedostupná třetím osobám.

V případě, že máte podezření na porušení pravidel GDPR v naší společnosti, požádejte o prověření na emailové adrese: cz.sirowa@sirowa.com

Adresa: Sirowa Czech s.r.o.; Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
IČO: 05135931; DIČ: CZ 05135931
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: MS Praha, oddíl C, vložka 258808